ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม