ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล