ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา