ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป