ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา