ประกาศสถานที่สอบสำหรับรอบโควตา

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา (ใช้เกียรติบัตร)