ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
1นางสาววนิดาชัยนามค่าใช้จ่าย
26412100680022นางสาวจีรวรรณนามภักดีค่าใช้จ่าย
36412104880009นางสาวสุดารัตน์พวงเพชรค่าใช้จ่าย
46412106330048นางสาวจิรนันท์ลุนพันธ์ค่าใช้จ่าย
56412122360063นางสาววิภาวีราศรีค่าใช้จ่าย
66412127210056นางสาวธิติมาไก่แก้วค่าใช้จ่าย
76412177960057นางสาวปรียาวดีดวงแก้วค่าใช้จ่าย
86412177960058นางสาววรรณิษาสมรค่าใช้จ่าย
96412177960059นางสาวสุนันท์นานิมิตรค่าใช้จ่าย
106412177960060นางสาววิชิดาพลทองมากค่าใช้จ่าย
116412177960061นางสาวลัลดาศิลาโชติค่าใช้จ่าย
126412177960062นางสาววีรพรศรีกระหวันค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622