ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขาวิชานิติศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
1นางสาวจีรนันท์สิทธิกุลค่าใช้จ่าย
26412106330041นางสาวสมประสงค์สุปัตติค่าใช้จ่าย
36412128880042นางสาวป่านไพรินชาพิรักษ์ค่าใช้จ่าย
46412128880043นายวัชรปานพรานแม่นค่าใช้จ่าย
56412128880044นางสาวนุจรีเนตรน้อยค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622