ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
1นางสาวอัญชิษฐาพวงเกษค่าใช้จ่าย
2นางสาวดวงใจสิงจานุสงค์ค่าใช้จ่าย
3นางสาวอานันตยาบุญสระค่าใช้จ่าย
46412104880010นายปฏิภาณศรีจันทร์ค่าใช้จ่าย
56412104880021นางสาวภัทรารัตน์ปัดเกษมค่าใช้จ่าย
66412104880038นางสาวจณิสตาแสงสุริยะค่าใช้จ่าย
76412104880039นางสาวณัฐธิดาสมบัติค่าใช้จ่าย
86412104880049นางสาวพุธิตาบุญชมน์ค่าใช้จ่าย
96412122470017นางสาวคำสร้อยแสงสกุลค่าใช้จ่าย
106412122470060นางสาวพรรณวษาเผื่อแผ่ค่าใช้จ่าย
116412127430018นางสาวรุ้งทิพย์สุนาค่าใช้จ่าย
126412127430019นายธีรเดชยะภาค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622