ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412127210034นางสาวเจนจิราบุญส่งค่าใช้จ่าย
26412127210036นางสาวปิยกาญจน์ชาติเจริญค่าใช้จ่าย
36412127210037นางสาวภัทรพรจิรังดาค่าใช้จ่าย
46412127210039นางสาวอัจฉราดวงแก้วค่าใช้จ่าย
56412127210044นางสาวปวีณาสิงห์ยามค่าใช้จ่าย
66412127210061นางสาววิภาดาทองอินทร์ค่าใช้จ่าย
76412127210072นางสาวนันท์นภัสศรีสุขค่าใช้จ่าย
86412127210079นางสาวอินทิราผลพยุงค่าใช้จ่าย
96412127210086นางสาวบุษยมาสวันคำค่าใช้จ่าย
106412127210095นางสาวลลิตาบุตรโทค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622