ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412123250001นางสาวภัทรวดีมะลิงามค่าใช้จ่าย
26412123250002นางสาวอาภัสราพันธ์ขาวค่าใช้จ่าย
36412123250003นางสาวพรชิตาหนูอันค่าใช้จ่าย
46412123250004นางสาวปดิวรัดาอาตตะแทนค่าใช้จ่าย
56412123250005นางสาวสุทธิดาหนองบัวค่าใช้จ่าย
66412123250006นางสาวญาดาค้ำคูณค่าใช้จ่าย
76412123250007นายสืบศักดิ์สีสันงามค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622