ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412122580001นางสาวณัฐกุลสุโพธิ์ค่าใช้จ่าย
26412122580007นางสาวชนิสราอุทาพงษ์ค่าใช้จ่าย
36412122580010นางสาวอุไรวรรณไกรสุขค่าใช้จ่าย
46412122580014นางสาวสุดารัตน์พรมชาติค่าใช้จ่าย
56412122580016นางสาวศิรินภาสมอค่าใช้จ่าย
66412122580017นางสาววรรษมลสมพรค่าใช้จ่าย
76412122580018นายสันติภาพแสนภุวาค่าใช้จ่าย
86412122580019นายธนกรวรบุตรค่าใช้จ่าย
96412122580021นายไชยวัฒน์ศรีมาศค่าใช้จ่าย
106412122580022นางสาวบุณฑริกาโพธิ์ชัยค่าใช้จ่าย
116412122580023นายอิทธิกานต์โพริย้าค่าใช้จ่าย
126412122580024นางสาวสุดารัตน์ธรรมวัตรค่าใช้จ่าย
136412122580025นายชาคริตรักษาวงศ์ค่าใช้จ่าย
146412122580026นางสาวชนกนันท์จันเทพาค่าใช้จ่าย
156412122580030นายนัฐวุฒิจันทร์กล้าค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622