ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412122470006นายอภิเดชประสงค์ค่าใช้จ่าย
26412122470012นายวรัทภพบุญถูกนิธิโชติค่าใช้จ่าย
36412122470032นางสาวศิริลักษณ์เเสงทองค่าใช้จ่าย
46412122470037นางสาวสุจีราใจมนต์ค่าใช้จ่าย
56412122470042นางสาวนิศารัตน์สาธุการค่าใช้จ่าย
66412122470053นางสาวปิยะฎาแก้วตาปีค่าใช้จ่าย
76412122470061นางสาวทัศนีย์วงค์พินิจค่าใช้จ่าย
86412122470065นางสาววิมลวรรณพุ่มจันทร์ค่าใช้จ่าย
96412122470071นางสาววรรณิษาบังคมค่าใช้จ่าย
106412122470076นางสาวจิราภรณ์หนองหว้าค่าใช้จ่าย
116412122470084นางสาววรรณษาสนเพลิงค่าใช้จ่าย
126412122470091นางสาวกัณธิชาเถระพันธ์ค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622