ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412122360003นางสาววิชชุดาไชยวรรณ์ค่าใช้จ่าย
26412122360012นางสาวณัฐธิชาพงษ์ธนูค่าใช้จ่าย
36412122360013นางสาวชรินรัตน์โพธิสารค่าใช้จ่าย
46412122360022นางสาวกุลวชิราไชยสารค่าใช้จ่าย
56412122360038นางจุฑาทิพย์ครองยุทธค่าใช้จ่าย
66412122360040นางสาวภัสสรบุญขาวค่าใช้จ่าย
76412122360041นางสาวอริสาบุตรวงศ์ค่าใช้จ่าย
86412122360043นายรัชภูมิสระแก้วค่าใช้จ่าย
96412122360044นางสาวกนกอรคำภูดีค่าใช้จ่าย
106412122360046นางสาวกลิ่นลานนาวิเศษชาติค่าใช้จ่าย
116412122360064นางสาวพัชรินทร์มหานิลค่าใช้จ่าย
126412122360067นางสาววิภาดามุทาพรค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622