ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
1นางสาวเกตุชฎาภรณ์ดวนใหญ่ค่าใช้จ่าย
2นางสาวรจรินทร์สิทธิโสมค่าใช้จ่าย
36412115060002นางสาวดรุณีอินธิพันธ์ค่าใช้จ่าย
46412115060002นางสาวมณีรัตน์สุขประโคนค่าใช้จ่าย
56412115060002นางสาวจารุวรรณสามิลาค่าใช้จ่าย
66412415060001นางสาวภูมมรินทร์แก้วคำจันทร์ค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622