ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412106330001นายเอกอนันต์วราพุฒค่าใช้จ่าย
26412106330002นางสาวสินใจไชยจักร์ค่าใช้จ่าย
36412106330008นางสาวพิชชาพรทัดเทียมค่าใช้จ่าย
46412106330012นางสาววิลาสินีแสนเลิศค่าใช้จ่าย
56412106330015นางสาวจารุตานาราชค่าใช้จ่าย
66412106330026นางสาวชัชชฎาภรณ์สอาดค่าใช้จ่าย
76412106330043นางสาวลลนาจิตรแสวงค่าใช้จ่าย
86412106330053นางสาวปวีณาอุตมะค่าใช้จ่าย
96412106330054นางสาวพินธิตราศรีไชยค่าใช้จ่าย
106412106330056นายปิติภัทรบุญชิตค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622