ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412104880002นางสาวนภัสรากรคำผายค่าใช้จ่าย
26412104880005นางสาวกนกวรรณศรีนุเคราะห์ค่าใช้จ่าย
36412104880020นายศราวุฒิศรีบริบูรณ์ค่าใช้จ่าย
46412104880024นางสาวอรุณศรีดวงธนูค่าใช้จ่าย
56412104880026นางสาวอรทัยซึมครบุรีค่าใช้จ่าย
66412104880028นายกฤตลมสูงเนินค่าใช้จ่าย
76412104880030นางสาวจันธิมาวงษ์แก้วค่าใช้จ่าย
86412104880044นางสาวปภาดาไรกลางค่าใช้จ่าย
96412104880045นายสันติปะกิคาค่าใช้จ่าย
106412104880047นายพิตตินันท์วิวัฒนศิริโภคินค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622