ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412104140001นางสาวสมาธิจันทร์ถาค่าใช้จ่าย
26412104140003นางสาวปาริชาติสิงห์โคตรค่าใช้จ่าย
36412104140008นางสาวจุฑามาศทองพรมค่าใช้จ่าย
46412104140011นางสาวธัญญาเรศบุญส่งค่าใช้จ่าย
56412104140012นางสาวดาวเรืองอุดมดีค่าใช้จ่าย
66412104140013นางขัฐติยาภรณ์สมรค่าใช้จ่าย
76412104140014นางสาวอุษาตะเคียนจันทร์ค่าใช้จ่าย
86412104140015นางสาวศิริกานต์จันทร์เหลืองค่าใช้จ่าย
96412104140017นางสาววรกานต์อินทร์ทองค่าใช้จ่าย
106412104140018นางสาวทิฆัมพรอ่างศิลป์ค่าใช้จ่าย
116412104140019นายรุ่งเพชรกาทองค่าใช้จ่าย
126412104140020นางกมลชนกย์มีพันธ์ค่าใช้จ่าย
136412104140021นายทิวากรมีสัตย์ค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622