ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี สาขาวิชาการบัญชี

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
1นางสาวสุนทรีราชตราชูค่าใช้จ่าย
26412104030001นางสาวนัทธิดาเข็มโคตรค่าใช้จ่าย
36412104030017นางสาวสุทธิดาลำเฟือยค่าใช้จ่าย
46412104030017นางสาวเหมือนฝันกำพลรัตน์ค่าใช้จ่าย
56412104030017นางสาวสุดารัตน์เกษพองค่าใช้จ่าย
66412122360001นางสาวสุธาสินีคำศรีค่าใช้จ่าย
76412127210016นางสาวกนกพรสิทธิพรค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622