ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412100680014นายวิศวสีดาค่าใช้จ่าย
26412103920001นางสาวพรประภาเสนาจันค่าใช้จ่าย
36412103920003นายสรวิชญ์ยาเงินค่าใช้จ่าย
46412103920004นางสาวพัณณิตาต้นโพธิ์ค่าใช้จ่าย
56412103920005นายพลวัตจัทรชิตค่าใช้จ่าย
66412103920006นางสาวนุชนาฎพิกุลค่าใช้จ่าย
76412103920007นายณัฐพลเริ่มรัตน์ค่าใช้จ่าย
86412103920008นายปราณชนน์ทองนำค่าใช้จ่าย
96412103920009นายเอกรินทร์บุญรินทร์ค่าใช้จ่าย
106412103920010นางสาวอชิรญาพันธ์ภักดีค่าใช้จ่าย
116412103920011นายจิรวิทย์ตาแสงค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622