ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412102260001นายธวัฒชัยพรมภักดีค่าใช้จ่าย
26412102260002นายชนะพลแก้วสาลีค่าใช้จ่าย
36412102260003นายจารุพงษ์จอมชูค่าใช้จ่าย
46412102260004นางสาวนฤมลชินเปค่าใช้จ่าย
56412102260005นายฤทธิเดชสอนรมย์ค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622