ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง สาขาวิชารัฐศาสตร์

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
1นายณัฐวุฒิ?วงษ์จันทร์ค่าใช้จ่าย
26412100680025นายวรวุฒิธรรมนิยมค่าใช้จ่าย
36412102260029นายนัตพนธ์สุนสายค่าใช้จ่าย
46412102260029นายพัชรพลนวลแสงค่าใช้จ่าย
56412102260029นายเกริกเกียรติรักชาติค่าใช้จ่าย
66412102260029นางสาวลดาวัลย์กาญจนลาภค่าใช้จ่าย
76412102260029นางสาวดวงนภาเพชรฎาค่าใช้จ่าย
86412127210028นางสาวสุพรรณิการ์คงนิลค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622