ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาจีน

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412102070003นางสาวรัชฎาพรนิยันตังค่าใช้จ่าย
26412102070004นางสาวฐิตากรสานุสันต์ค่าใช้จ่าย
36412102070005นางสาวสุภาวิณีโพธิ์งามค่าใช้จ่าย
46412102070006นางสาวจิดาภาอ่อนอัฐค่าใช้จ่าย
56412102070007นางสาวกฤตยาภรณ์เสือแก้วค่าใช้จ่าย
66412102070090นางสาวสุภาวดีสมหมายค่าใช้จ่าย
76412102070090นางสาวกัลยารัตน์เกิดสันเทียะค่าใช้จ่าย
86412106330003นางสาวศิริลักษณ์ดวนใหญ่ค่าใช้จ่าย
96412122360015นางสาวพิมพ์ญาดาชื่นชมค่าใช้จ่าย
106412127210010นางสาวพิทยารัตน์แพงยาค่าใช้จ่าย
116412127210089นางสาวพิชชาพรจันสุพรมค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622