ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412101060043นางสาวณัฏฐากรช่างสลักค่าใช้จ่าย
26412101060043นายพีระพัฒน์คาถาค่าใช้จ่าย
36412101060043นางสาวมณีรัตน์เทียมทัดค่าใช้จ่าย
46412101060043นางสาวกิตติมาปิยะวงศ์ค่าใช้จ่าย
56412106330009นางสาวสิริยากรควรรู้ดีค่าใช้จ่าย
66412106330039นายศาสตราวุฒิสานุสันต์ค่าใช้จ่าย
76412122470008นางสาวนิตยานาคำค่าใช้จ่าย
86412122470039นายศตวรรษกระแสโทค่าใช้จ่าย
96412122470043นางสาวทิพยวารีธรรมพรค่าใช้จ่าย
106412122470055นางสาวณัฐณิชาดวงแสงค่าใช้จ่าย
116412122470058นายอภิศักดิ์ชื่นตาค่าใช้จ่าย
126412122470063นางสาวอุมาพรบัวขันธ์ค่าใช้จ่าย
136412122470077นางสาวจันทนานาครินทร์ค่าใช้จ่าย
146412127210002นางสาวกันทิชาวงศ์คำจันทร์ค่าใช้จ่าย
156412127210007นางสาวจินลดากาหลงค่าใช้จ่าย
166412127210042นางสาวพลอยไพรรินทร์อายุวงศ์ค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622