ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412100790001นางสาวรัตชนกอยู่เย็นค่าใช้จ่าย
26412100790002นายรัชชานนท์ทองอินทร์ค่าใช้จ่าย
36412100790003นางสาวไอยารินปิ่นสุวรรณค่าใช้จ่าย
46412100790004นายคมสันเงินลาดค่าใช้จ่าย
56412100800001นายศศลักษณ์การมิ่งค่าใช้จ่าย
66412100800002นางสาวณัฐธิดาธรรมนิยมค่าใช้จ่าย
76412100800003นายชัยพลยาระญาณค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622