ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
16412100680011นางสาวกนกอรอภินันทศรีค่าใช้จ่าย
26412100680013นายชัยธวัชสายลาดค่าใช้จ่าย
36412100680015นางสาวเมสิยาสงมีค่าใช้จ่าย
46412100680016นายกิตติกรณ์เทศะบำรุงค่าใช้จ่าย
56412100680019นายนัฐพลพลแสนค่าใช้จ่าย
66412100680020นางสาวนิภาพรรณจันคราค่าใช้จ่าย
76412100680033นายปริภัทร์ศรีภูมิค่าใช้จ่าย
86412100680037นายธนพลครูทองค่าใช้จ่าย
96412100680038นางสาวจิราวดีเครือหอมค่าใช้จ่าย
106412100690008นายปรีชาชาญทะหาค่าใช้จ่าย
116412100690010นายจิรวัฒน์พิมาค่าใช้จ่าย
126412100690019นายธนพลมุทาวันค่าใช้จ่าย
136412100690021นายศศิศบุญพันธ์ค่าใช้จ่าย
146412100690022นายพันธการสุทธะโสค่าใช้จ่าย
156412100690023นายจิรวัฒน์วระจันทร์ค่าใช้จ่าย
166412100690027นายชนพลจันทร์เติบค่าใช้จ่าย
176412100690029นายวุฒิพงษ์ทองขาวค่าใช้จ่าย
186412100690030นายเสฎฐวุฒิศรีจันทราค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622