ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
1นายนายทินณวัฒน์บวรชาติค่าใช้จ่าย
26412100480002นายนทีนิพันธ์รัมย์ค่าใช้จ่าย
36412100480003นายเฉลิมเกียรติเหล่าโก๊กค่าใช้จ่าย
46412100480004นายเดชาวัตเทียมสุวรรณค่าใช้จ่าย
56412100480005นายภานุภาสเเพงภูงาค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622