ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงตามรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ

ลำดับรหัสประจำตัวคำนำหน้าชื่อสกุลรายละเอียดค่าใช้จ่าย
1นายสรรพวัตปูเรสาค่าใช้จ่าย
2นายนภัสถ์ระยับศรีค่าใช้จ่าย
36412100480017นางสาวสุชาดานามดีค่าใช้จ่าย
46412100480027นายเมฆาวุฒสังข์ค่าใช้จ่าย
56412100480027นายนาย วรรัฐแขสว่างค่าใช้จ่าย
66412100480027นางสาวจีรภาคำแสนค่าใช้จ่าย
76412100480027นายพิชัยเพ็งจันทร์ค่าใช้จ่าย
86412100480027นายโชติวัฒน์สาททองค่าใช้จ่าย
96412100480027นายสุริยะไชยรัตน์ค่าใช้จ่าย
106412100480027นายปองพลภาษีค่าใช้จ่าย
116412100480027นายสหพงษ์สาลีเขียวค่าใช้จ่าย
126412100480027นายสถาพรฝังนิลค่าใช้จ่าย
136412100480027นายธัชชัยดวงเด่นค่าใช้จ่าย
146412100480027นายภูมินทรไกรสูรย์ค่าใช้จ่าย
156412100480027นายกิตติรัตนวันค่าใช้จ่าย
166412100480027นายโกเมทเที่ยงทาค่าใช้จ่าย
176412100680009นายณัฐตพงษ์นรินทร์ค่าใช้จ่าย
186412100680018นางสาววรีภรณ์เเพงบุญค่าใช้จ่าย
196412100680023นายศราวุธวรรณสายค่าใช้จ่าย
206412100680024นายกัมปนาถบุ้งทองค่าใช้จ่าย
216412100690011นายภัทรพลสุฤทธิ์ค่าใช้จ่าย
226412100690014นายณัฐพลมนตรีวงศ์ค่าใช้จ่าย
236412100690025นายศุภณัฐริมทองค่าใช้จ่าย
246412100690026นายชนาธิปศรีชื่นค่าใช้จ่าย
กลุ่มงานส่งเสริมและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622