มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา รอบที่ 2
ประจำปีการศึกษา 2561

สอบถามรายละเอียด


คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
      1.  สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์
      2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
      3.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
      4.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
      5.  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
      6.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
      7.  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
      8.  สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
      9.  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
      10.  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
      11.  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
      12.  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม
      13.  สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

คณะครุศาสตร์
      1.  สาขาวิชาพลศึกษา
      2.  สาขาวิชาพลศึกษา (ใช้เกียรติบัตร)
      3.  สาขาวิชาดนตรีศึกษา
      4.  สาขาวิชาดนตรี (ใช้เกียรติบัตร)
      5.  สาขาวิชาการสอนภาษาจีน
      6.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
      7.  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
      8.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
      9.  สาขาวิชาคณิตศาสตร์
      10.  สาขาวิชาการประถมศึกษา
      11.  สาขาวิชาภาษาไทย
      12.  สาขาวิชาสังคมศึกษา
      13.  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      1.  สาขาวิชาบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
      2.  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินและการคลัง
      3.  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
      4.  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่
      5.  สาขาวิชาการบัญชี
      6.  สาขาวิชาการจัดการ
      7.  สาขาวิชาการตลาด
      8.  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจดิจิทัล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      1.  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
      2.  สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
      3.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์
      4.  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
      5.  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
      6.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
      7.  สาขาวิชาภาษาจีน
      8.  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
      9.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
      1.  สาขาวิชารัฐศาสตร์
      2.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
      3.  สาขาวิชานิติศาสตร์


งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622