มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2561

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
      1.  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และดิจิทัล
      2.  สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาและสถาปัตยกรรม

คณะครุศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี
      1.  สาขาวิชาการบัญชี

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
      1.  สาขาวิชาประวัติศาสตร์
      2.  สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
      3.  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
      4.  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง
      1.  สาขาวิชารัฐศาสตร์
      2.  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
      3.  สาขาวิชานิติศาสตร์


งานบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 643 622