ปรับปรุงสถานะให้รายงานตัว (ยกเว้นครุศาสตร์)

รหัสประจำตัวประชาชน: