หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021015108การประกันคุณภาพการศึกษา60106332ทิพวรรณไพบูลย์+เมธี 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053021015108การประกันคุณภาพการศึกษา60106331ทิพวรรณไพบูลย์+เมธี 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053022500102+วิถีไทย63100681ทิพวรรณไพบูลย์+ชุติมา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053031500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63104882กิตติพงษ์ไพบูลย์+ทวีวัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053031500125cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62101062กิตติพงษ์ไพบูลย์+ลำใย 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054062000116cสุนทรียภาพของชีวิต62100831ไพบูลย์+เบญจมาศธัญญะ+วัชระ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054074122603+คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์63103921ไพบูลย์+เบญจมาศเอกเทศ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053051065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60104881ไพบูลย์+ประดิษฐ์สมนึก3 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.0057034092201+ระบบจำนวน62106332ไพบูลย์+อรธิดากิตติพงษ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.0057034092201+ระบบจำนวน62106331ไพบูลย์+อภิชาติกิตติพงษ์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61104882ไพบูลย์+อรธิดาจิตติมาภรณ์* 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61104881ไพบูลย์+อรธิดาจิตติมาภรณ์* 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61106332ไพบูลย์+อภิชาติจิตติมาภรณ์* 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057031045101การวัดและประเมินผลการเรียนรู้61106331ไพบูลย์+อภิชาติจิตติมาภรณ์* 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3055084094407+การวิเคราะห์เชิงตัวเลข60106332จิตโสภิณไพบูลย์+เบญจมาศ