หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015041500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63128881ไชยวัฒน์*รัตตัญญูชุติมา3+อนันศักดิ์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053082500102+วิถีไทย63101121ทิวาพร2ไชยวัฒน์*ชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074062531301+ทฤษฎีและหลักการพัฒนาชุมชน63162451ไชยวัฒน์*จันทกานต์ภาวดี 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074061633509วารสารและสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง62100721ไชยวัฒน์*จันทกานต์สิทธิชัย 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042024083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63127982ณัฏฐ์พัชร์ไชยวัฒน์*เตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0042023013103+การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันฯเพื่อการสื่อสาร60128551ณัฏฐ์พัชร์ไชยวัฒน์*อุมาพร* 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015082500107อาเซียนศึกษา62123251ไชยวัฒน์*วระเดช2กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015081571207การอ่านและการเขียนภาษาจีน 161127981ไชยวัฒน์*วระเดช2อาจารย์จีน+Liang 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072101571118cภาษาจีนเบื้องต้น62127432จินตนาไชยวัฒน์*วิภาวดี 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3012032553316การบริหารเชิงกลยุทธ์61128661ไชยวัฒน์*ชุติมา*อลงกต+ปรารถนา 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3012032553316การบริหารเชิงกลยุทธ์61128662ไชยวัฒน์*ชุติมา*อลงกต+ปรารถนา