หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015071500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63123141โพธิ์พงศ์นลินีสิรีธร+พัณณิตา 
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0076072553310+ระบบสารสนเทศสำหรับการบริหาร60128662นลินีโพธิ์พงศ์อลงกต 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015111500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63102072วิชชุดาโพธิ์พงศ์วศณ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015111500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63102071วิชชุดาโพธิ์พงศ์วศณ 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0015112563515กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 161128881วิชชุดาโพธิ์พงศ์ยุวดี 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075134000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62100792จินตนาโพธิ์พงศ์ลัทธกาญจน์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075132522203คุณธรรม นำความรู้62103922จินตนาโพธิ์พงศ์บูรณ์เชน 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012032500107อาเซียนศึกษา62102072ปณัยกรโพธิ์พงศ์กวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0012032563308กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล60128882ปณัยกรโพธิ์พงศ์ภัควัตร 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021551146cการฟังและพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น63127431รัตตัญญูโพธิ์พงศ์David* 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0012021551143cการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น63127431รัตตัญญูโพธิ์พงศ์Marita