หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042024123405การทดสอบซอฟต์แวร์และการประกันคุณภาพ61100141โชติรสสายันห์วันวิสาข์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042025503106cเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์63100411โชติรสสายันห์ณัฐวุฒิ2 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3072102552504ความสัมพันธ์และนโยบายต่างประเทศของไทย61102261โชติรสดวงจันทร์กิตติชัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077061543218cการแปลเชิงธุรกิจ 260127433ทิฆัมพรโชติรสอาสนะ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044075542608ออกแบบผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์กลาส62159531โชติรสดวงจันทร์นรพล 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054101085601การศึกษาแบบเรียนรวม63106332ชลิลลาโชติรสอรธิดา 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054102541101+ภูมิศาสตร์กายภาพ63122581ชลิลลาโชติรสน้ำผึ้ง 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075073563119การพัฒนาบุคลิกภาพ62122131โชติรสสายันห์นนทยา