หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043075514315จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร60100411โชคชัยปฏิมากรณัฐวุฒิ2 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043075513509cกลยุทธ์การบริหารงานอุตสาหกรรม60100411โชคชัยปฏิมากรอรทัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3045015543122cภาพพิมพ์61159531วิรยาโชคชัยเมธี* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043074124607การค้นคืนสารสนเทศ60127321ปณตโชคชัยเจษฎา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072072500107อาเซียนศึกษา62122362โชคชัยวศณกณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072071542108ภาษากับการคิด61101061โชคชัยวศณสิรีธร 
1/256324 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-16.0076073524319cการสอบบัญชี60204031โชคชัยธีรพงศ์สุภัทรษร 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075122533103การพัฒนาแบบยั่งยืน61262451วนัสนันท์โชคชัยบูรณ์เชน 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072074032303ปรสิตวิทยา62115062โชคชัยนริศรากฤษฎารัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3072074032303ปรสิตวิทยา62115061โชคชัยนริศรากฤษฎารัตน์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072071544208ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย62101062โชคชัยนริศราปิ่นอนงค์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044065511307ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม61109831โชคชัยเดชณรงค์กนกกาญจน์*