หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3075081543102+ลักษณะคำประพันธ์ไทย61122472ชลิลลาเอกเทศคนึงชัย 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042075004109หลักการปรับปรุงพันธุ์พืช60100731ราชิตเอกเทศณัฏฐิยา 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042075034103เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลเศรษฐกิจ61100731ราชิตเอกเทศณัฏฐิยา 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054101500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63127211สายใจ*เอกเทศกันทิมา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055071025301การจัดการเรียนรู้61106331อภิญญา2เอกเทศวิลาวัลย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055074003202การผลิตสื่อและนวัตกรรมการสอนวิทยาศาสตร์60104141อภิญญา2เอกเทศพยุงศักดิ์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055051065106การบริหารจัดการในห้องเรียน61122472เอกเทศชำนาญสมนึก3 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056034121206การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์61103921เอกเทศชำนาญอนุชิต 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056034121206การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์61103922เอกเทศชำนาญอนุชิต 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053111522219cพุทธประวัติ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา62122581เอกเทศธัญญะนันทพร