หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3074035542305การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกส์62159531เอกพิสิฐดรุณวรรณนรพล 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074051571116ระบบเสียงภาษาจีนกลาง63101061สิรีธรเอกพิสิฐจุฑาสินี 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3074051571116ระบบเสียงภาษาจีนกลาง63101062สิรีธรเอกพิสิฐจุฑาสินี 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3074023521104+หลักการบัญชีขั้นต้น63123141เอกพิสิฐชูเกียรติญาณิศา 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3074023521104+หลักการบัญชีขั้นต้น63123251เอกพิสิฐชูเกียรติญาณิศา 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3075072562505กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง60228661พิมพ์ลภัสเอกพิสิฐธัญยธรณ์ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0075072551303กฎหมายพื้นฐานสำหรับนักรัฐศาสตร์63202261พิมพ์ลภัสเอกพิสิฐวิชชุดา 
1/256325 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075055561302cงานไม้61259641เอกพิสิฐทิฆัมพรโชคชัย 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3075083522106+การบัญชีต้นทุน62104033เอกพิสิฐอรรถพลญาณิศา+สุดาทิพย์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3075123531105cการเงินธุรกิจ61123251เอกพิสิฐชูเกียรติกาญจน์เกล้า