หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057021015108การประกันคุณภาพการศึกษา60127211เอกพิชัยสุจิราจิตติมาภรณ์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057021015108การประกันคุณภาพการศึกษา60127212เอกพิชัยสุจิราจิตติมาภรณ์* 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057022500102+วิถีไทย63127212เอกพิชัยสุจิราชำนาญ+ประกาศิต 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054111500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63127212เอกพิชัยอภิญญา2กันทิมา 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3056024000112ประวัติและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์63104142นวพลเอกพิชัยมัสติกา 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0056021015901สัมมนาทางการศึกษา60104882นวพลเอกพิชัยวิสรุตม์ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054111025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62122362เอกพิชัยอภิญญา2นพเรศ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054111055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62122472เอกพิชัยอภิญญา2นวพล+วิสรุตม์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091085601การศึกษาแบบเรียนรวม63127211เอกพิชัยจิตโสภิณอภิญญา2 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053091542408cพัฒนาการภาษาไทย63122471เอกพิชัยจิตโสภิณคนึงชัย