หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3075092553205สันติศึกษา60102263เสาวลักษ์เพ็ญลักษณ์วิชชุดา 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075093562139cการจัดการความเสี่ยงองค์กร60122131เสาวลักษ์เพ็ญลักษณ์วิมล 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3055074091401+แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ 163106331คนึงชัยเสาวลักษ์ทองอุ่น+ไพบูลย์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055071553107การอ่านเชิงวิชาการ61104882คนึงชัยเสาวลักษ์ลำใย 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076054000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62103921นรพลเสาวลักษ์อัฐพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076052522203คุณธรรม นำความรู้62123141นรพลเสาวลักษ์ธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3076011544409+วรรณคดีเอกของไทย62101062กิตติชัยเสาวลักษ์ชัชวาลย์ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076011551616cภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน60127431กิตติชัยเสาวลักษ์David* 
1/256324 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0076024123508การเขียนโปรแกรมบนเว็บ60223251ภัควัตรเสาวลักษ์ลัทธกาญจน์ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0076022553211cสถิติวิเคราะห์เบื้องต้น60202261ภัควัตรเสาวลักษ์ณัฐศรันย์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075091544104ภาษากับสังคม60201061เสาวลักษ์บูรณ์เชนปิ่นอนงค์ 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0075092551108cหลักรัฐศาสตร์63202261เสาวลักษ์บูรณ์เชนสุเทวี 
1/256326 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075121541116cหลักและศิลปะการเขียน63101061เสาวลักษ์นิโรธชุติมา3