หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100261เสถียรศศิธร*สิทธิชัย+ปิ่นอนงค์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100371เสถียรศศิธร*สิทธิชัย+ปิ่นอนงค์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014011500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63122131เสถียรศศิธร*สิทธิชัย+ปิ่นอนงค์ 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014011500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62115061เสถียรศศิธร*Marita 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3014011500104+ความจริงของชีวิต60106332เสถียรวิภาวดีธนพล 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0014011552111ภาษาอังกฤษเพื่อการทดสอบมาตรฐาน60127431เสถียรวิภาวดีอินทิรา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076071101402cวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกีฬา63100682อรทัยเสถียรเมธาวุฒิ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076072522203คุณธรรม นำความรู้62122472อรทัยเสถียรธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075012500107อาเซียนศึกษา62122472เสถียรนนทยากณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075013562211ธุรกิจระหว่างประเทศ60122131เสถียรนนทยาณฐพงศ์ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3075132553302+การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ61228661ชัชวาลย์เสถียรประเสริฐ 
1/256324 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0075132552302+การบริหารงานคลังและงบประมาณ61228661ชัชวาลย์เสถียรปณัยกร 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3076013524403cรายงานการเงินและการวิเคราะห์งบการเงิน60204031เสถียรวศณสุภัทรษร 
1/256325 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0076012554910cสัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์60228661เสถียรวศณประจวบ