หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053031035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62100681สิริกัลยา*เมธีปาวีณา 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053032500102+วิถีไทย63100682สิริกัลยา*เมธีชุติมา* 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091012406กฎหมายทางการศึกษา61122471เมธีทองอุ่นพงษ์ศักดิ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055091015901สัมมนาทางการศึกษา61122361เมธีทองอุ่นสมนึก3 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057012000116cสุนทรียภาพของชีวิต60122581เมธีสิริกัลยา*ธัญญะ+วัชระ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3057012000116cสุนทรียภาพของชีวิต60122582เมธีสิริกัลยา*ธัญญะ+วัชระ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057032500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63100841เมธีดนุพลชนมน 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0057032500101+พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน63122691เมธีอุดมพันธ์ชนมน 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054091065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60122362เมธีนวพลสมนึก3 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053051094301หลักการสอนดนตรีในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน60100791ประดิษฐ์เมธีเอกพิชัย