หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3042091500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63127212เมธี*อรทัยปิยวรรณ+พัณณิตา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0042091552209ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารทางสังคม63127431เมธี*อรทัยจรูญ 
1/256320 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3044082563521กฎหมายปกครอง62102261นรพลเมธี*ธัญยธรณ์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044081103101cกีฬาเวชศาสตร์61100681นรพลเมธี*ธรรญญพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3076064000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62103922เมธี*วิมลศิริอัฐพร 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076062522203คุณธรรม นำความรู้62122471เมธี*วิมลศิริธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075104000106+การคิดและการตัดสินใจ62102261เมธี*กนกกาญจน์*โชคชัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0075104083216โยคะเพื่อสุขภาพ61100482เมธี*กนกกาญจน์*ขนิษฐา 
1/256327 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3042023041101+หลักการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์63128551เมธี*กนกกาญจน์*ศศิธร*