หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3075131500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63102262เมธาวุฒิภัควัตรอุดมพันธ์+สิทธิชัย 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043085514514คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบ62100411เมธาวุฒิธรรญญพรพิศาล+ 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0043085542217หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก61159531เมธาวุฒิธรรญญพรนรพล 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044054000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62122131ธรรญญพรเมธาวุฒิพัฒนพงษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044055541706cองค์ประกอบศิลป์60100791ธรรญญพรเมธาวุฒิเมธี* 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042074022623cปฎิบัติการเคมีวิเคราะห์62100591เมธาวุฒิวันวิสาข์จิรนันต์+พงศธร* 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3014052562511cพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ60128881เตชภณเมธาวุฒิเตชิต 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3072093591113cหลักเศรษฐศาสตร์62104033เมธาวุฒิพุทธิพรเพ็ญลักษณ์ 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3072093591113cหลักเศรษฐศาสตร์63123141เมธาวุฒิพุทธิพรเพ็ญลักษณ์