หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3075092553205สันติศึกษา60102263เสาวลักษ์เพ็ญลักษณ์วิชชุดา 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0075093562139cการจัดการความเสี่ยงองค์กร60122131เสาวลักษ์เพ็ญลักษณ์วิมล 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3077081572406cทักษะคอมพิวเตอร์และสื่อโสตทัศน์ภาษาจีน62127981เพ็ญลักษณ์กาญจน์เกล้าจุฑาสินี 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077084121104จริยธรรมและกฏหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับคอมฯพิวเตอร์63103922เพ็ญลักษณ์ปณตพนิดา 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077091101402cวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวทางกีฬา63100681กวิสทรารินทร์เพ็ญลักษณ์เมธาวุฒิ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3076023521104+หลักการบัญชีขั้นต้น63100261เพ็ญลักษณ์ณฐพงศ์ดรุณวรรณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3076023521104cหลักการบัญชีขั้นต้น63100371เพ็ญลักษณ์ณฐพงศ์ดรุณวรรณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-11.3076023521104+หลักการบัญชีขั้นต้น63122131เพ็ญลักษณ์ณฐพงศ์ดรุณวรรณ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076021551616cภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน60127432เพ็ญลักษณ์ณฐพงศ์David* 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072023524309หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ63104032นริศราเพ็ญลักษณ์ฐิติมา 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072023524309หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ63104031นริศราเพ็ญลักษณ์ฐิติมา 
1/256328 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3056014091201+หลักการคณิตศาสตร์63106331เพ็ญลักษณ์วนัสนันท์กิตติพงษ์