หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-11.3053064093301+พีชคณิตนามธรรม 161106331อภิชาติเบญจมาศไพบูลย์+ 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053062500102+วิถีไทย63100792อภิชาติเบญจมาศชุติมา* 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055111500120cภาษาอังกฤษพื้นฐาน63122582เบญจมาศประดิษฐ์กันทิมา 
1/256320 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055111553107การอ่านเชิงวิชาการ61104881เบญจมาศประดิษฐ์ลำใย 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054062000116cสุนทรียภาพของชีวิต62100831ไพบูลย์+เบญจมาศธัญญะ+วัชระ 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054074122603+คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์63103921ไพบูลย์+เบญจมาศเอกเทศ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053061065106การบริหารจัดการในห้องเรียน60104882กิตติพงษ์เบญจมาศสมนึก3 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054111085601การศึกษาแบบเรียนรวม63122361ดำรงฤทธิ์เบญจมาศอรธิดา 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054112541101+ภูมิศาสตร์กายภาพ63122582ดำรงฤทธิ์เบญจมาศน้ำผึ้ง