หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072103563208การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ62122131ขนิษฐาเตชภณเอกพิสิฐ 
1/256319 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072103563208การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ62100261สุภัทรษรเตชภณเอกพิสิฐ 
1/256320 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076033593313เศรษฐกิจอาเซียน60100371ทิฆัมพรเตชภณวิชุดา 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043085514519cการเพิ่มผลผลิตในงานอุตสาหกรรม61100411เตชภณพัชรวรรณกนกกาญจน์* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3043085034504เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ60100731เตชภณพัชรวรรณณัฏฐิยา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014000106+การคิดและการตัดสินใจ63100731อภิญญา+เตชภณทิพย์สุดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042014124612cการเรียนรู้ของเครื่อง61100141อภิญญา+เตชภณวรรธนะ 
1/256326 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-10.3014052562511cพระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบตุลาการ60128881เตชภณเมธาวุฒิเตชิต 
1/256328 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072064121703พื้นฐานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ63123251ขนิษฐาเตชภณเสาวลักษ์