หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044065541118cวาดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม60100792เดชณรงค์อุรารัตน์เมธี* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044063603405การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ60109831เดชณรงค์อุรารัตน์ทิพย์สุดา 
1/256320 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3075084074107อนามัยชุมชน 261115062ปาริฉัตรเดชณรงค์ธนพัฒน์ 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075081544420การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์61101061ปาริฉัตรเดชณรงค์ปิ่นอนงค์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077064000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62127212เดชณรงค์วิลาวัลย์ภาภรณ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี13.00-15.0077064122703ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล61123251เดชณรงค์วิลาวัลย์นริศรา 
1/256322 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3045015543222ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องตกแต่งร่วมสมัย61159531เดชณรงค์นิโรธเมธี* 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072033563204+ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ63100261เดชณรงค์ชูเกียรติพนิดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072033563204+ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ61122131เดชณรงค์ชูเกียรติพนิดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072033563204+ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ61123141เดชณรงค์ลินดาพนิดา 
1/256327 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044065511307ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม61109831โชคชัยเดชณรงค์กนกกาญจน์*