หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054081035101นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู62122471เจนจิราชลธิชา*ปาวีณา 
1/256319 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054082500102+วิถีไทย63123251เจนจิราชลธิชา*พัชรา+ประกาศิต 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3053091055106จิตวิทยาประยุกต์สำหรับครู63127211เจนจิราสุจิราชนมน 
1/256321 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0053091024605หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย61122472เจนจิราสุจิราคนึงชัย 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054101025301การจัดการเรียนรู้61122581เจนจิราชำนาญอรธิดา 
1/256322 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054101073307การจัดประสบการณ์ทางภาษาอังกฤษสำหรับเด็กฯ61127212เจนจิราชำนาญจิตโสภิณ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055091025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62122581นิตยาเจนจิราอรธิดา 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0055091055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62102072นิตยาเจนจิรานวพล+สายใจ 
1/256327 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3055071074905การวิจัยในชั้นเรียนทางการศึกษาปฐมวัย60127211นิตยาเจนจิราอภิรดี