หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3044065541118cวาดเส้นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม60100792เดชณรงค์อุรารัตน์เมธี* 
1/256319 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0044063603405การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ60109831เดชณรงค์อุรารัตน์ทิพย์สุดา 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042034083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63162451อุรารัตน์วรรธนะเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042034083202กีฬาเพื่อสุขภาพ63100411อุรารัตน์วรรธนะเตชภณ+คณะ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042034061302เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม60100591อุรารัตน์วรรธนะอภิญญา+ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3044081633115การจัดการความรู้60101062วรรธนะอุรารัตน์พัณณิตา 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3044081633115การจัดการความรู้60101061วรรธนะอุรารัตน์พัณณิตา 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3042014022313cเคมีอินทรีย์ทั่วไป62100591อุรารัตน์ศุภชัยทัย+จิรายุ 
1/256326 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์13.00-15.0042015513106cระบบการบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม62100411อุรารัตน์ศุภชัยณัฐวุฒิ2 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น62127431อุรารัตน์จุฑามณีอินทิรา* 
1/256328 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012011531101+ภาษาศาสตร์เบื้องต้น62127432อุรารัตน์ธีรพงศ์อินทิรา* 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-15.0012012553204ชนชั้นนำ โครงสร้างอำนาจ ผู้นำ และอำนาจฯทางการเมือง61102261อุรารัตน์ธีรพงศ์กิตติชัย