หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072071500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63100941พิมพิลาอุมาพร*นลินี+ภิรัญญา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072072532702ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน61162451พิมพิลาอุมาพร*บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3012021500104+ความจริงของชีวิต62127431อุมาพร*วระเดช2บูรณ์เชน 
1/256320 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075091544420การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์61101062ลินดาอุมาพร*ปิ่นอนงค์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3077024000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104142กนกกาญจน์*อุมาพร*ธีรพงศ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0077022522203คุณธรรม นำความรู้62127212กนกกาญจน์*อุมาพร*ธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3072062500107อาเซียนศึกษา62122361อุมาพร*กมลวรรณ*กณิชฑ์+ประดิษฐ 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0072061542108ภาษากับการคิด61101062อุมาพร*กมลวรรณ*สิรีธร 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094112105+สถิติธุรกิจ61123141อุมาพร*ณฐพงศ์วนัสนันท์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094112105+สถิติธุรกิจ61122131อุมาพร*ณฐพงศ์วนัสนันท์ 
1/256327 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3072094112105+สถิติธุรกิจ62122131อุมาพร*ศิริกรวนัสนันท์