หมายเหตุ
   1) ส่งข้อสอบแล้ว คือ อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบ   2) ดำเนินการสอบ คือ อาจารย์ประจำห้องสอบเบิกข้อสอบเพื่อดำเนินการสอบ
   3) สอบเสร็จสิ้น คือ อาจารย์ประจำห้องสอบส่งข้อสอบ   4) เบิกไปตรวจ คือ อาจารย์ผู้สอนเบิกข้อสอบไปตรวจ
ปีการศึกษาวันที่จุดรับข้อสอบเวลาห้องสอบรหัสวิชาชื่อวิชา รหัสหมู่เรียนผู้คุมสอบผู้คุมสอบผู้สอนสถานะหมายเหตุ
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015081500119cภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้นสารสนเทศ63104881อินทิรา*ภิรัญญานวพล+พัณณิตา 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015081500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100591อินทิรา*วิลาวัลย์David* 
1/256319 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0015081500123cทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน62100721อินทิรา*วิลาวัลย์David* 
1/256321 ต.ค. 63คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์08.30-10.3074014000115cเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต62104881พิศาลอินทิรา*พัฒนพงษ์ 
1/256321 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0074012522203คุณธรรม นำความรู้62104881พิศาลอินทิรา*ธนพล 
1/256322 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์08.30-10.3015092500107อาเซียนศึกษา62103921ภัควัตรอินทิรา*กวินวัฒน์+ประดิษฐ์ ศิ 
1/256322 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง13.00-16.0015092563503cกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน60128661ภัควัตรอินทิรา*ธัญยธรณ์ 
1/256324 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0075082532702ธรรมาภิบาลกับการพัฒนาชุมชน61262451อินทิรา*ปิ่นอนงค์บูรณ์เชน 
1/256325 ต.ค. 63คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี08.30-10.3076064121110cการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึ่ม62223251อินทิรา*พัณณิตาลัทธกาญจน์ 
1/256325 ต.ค. 63คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์13.00-15.0076062533106เครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชน61262451อินทิรา*พัณณิตาเสถียร 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์08.30-10.3054101025201หลักสูตรและการจัดการการศึกษา62122361วัชรินทร์อินทิรา*นพเรศ 
1/256326 ต.ค. 63คณะครุศาสตร์13.00-15.0054101055107ภาษาและวัฒนธรรมสำหรับครู62122471วัชรินทร์อินทิรา*นวพล+วิสรุตม์ 
1/256328 ต.ค. 63วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง08.30-11.3015082562422กฎหมายลักษณะค้ำประกัน จำนอง จำนำ60128882อินทิรา*จินตนาวระเดช2